Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Rrgulamin sklepu internetowego dlafirm.it z dnia 25.03.2018 roku:

§ 1 – Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i prowadzi działalność gospodarczą lub z nią zrównaną w rozumieniu Ustawy - nie będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy.

Sprzedający: ARCHER sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. S.Kisielewskiego 10, NIP: 6922503936 zarejestrowana w KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000420785, konto bankowe nr 26 2530 0008 2043 1207 3856 0001 Nest Bank SA

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dlafirm.it.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem dlafirm.it, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – towar bądź usługa będąca przedmiotem oferty Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem dlafirm.it.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem dlafirm.it, prowadzony jest przez Sprzedającego.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ze względu na asortyment zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług i dostaw towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego wyłącznie dla Klientów spełniających warunki definicji z § 1
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, linków do samodzielnego pobrania regulaminu;
  • dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca dostarczenia zakupionych Towarów, wydrukowanego dowodu zakupu.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów oferowanych w Sklepie.

§ 3 - Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub podanie kompletnych i właściwych danych w momencie składania Zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 - Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie produktu do koszyka;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca dostawy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Wysłanie Towarów następuje w terminie określonym na stronach internetowych Sklepu, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na stronach internetowych Sklepu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Zakupione Towary są wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłane wybranym przez Klienta rodzajem dostawy pod wskazany przez Klienta adres, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 7.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 7.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5 – Dostawa, ceny i metody płatności

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wybrany w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 - Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na przeznaczenie towarów i ograniczenia wynikające z definicji klienta z § 1, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na podstawie art. 22 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
 2. W pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Handlowym Klient powinien się kontaktować bezzwłocznie ze sprzedającym podając:
  • datę zakupu
  • nr dokumentu zakupu
  • przyczynę zwrotu
 3. Zfiskalizowane urządzenia fiskalne nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.

§ 7 - Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad.
 10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.
 11. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
 12. Wy uzasadnionych przypadkach sprzedający może wydłużyć czas rozpatrzenia reklamacji.
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 14. Roszczenia w stosunku do Przedmiotów posiadających gwarancję producentów rozpatrywane i realizowane są w pierwszej kolejności na podstawie gwarancji producentów. Dopiero po wyczerpaniu powyższej drogi możliwe są inne tryby rozpatrywania reklamacji.
 15. W przypadku wyczerpania możliwości realizacji gwarancji producenta za datę reklamacji skierowanej do Sprzedającego uznaje się datę dostarczenia produktu do Sprzedającego wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji przez producenta.

§ 8 - Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, mailowo na adres; sklep@dlafirm.it lub przy użyciu formularza kontaktowego, jeśli jest on dostępny na stronie Sklepu.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 - Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z siedzibą Sprzedającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z stawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133, poz. 1204). Klient, podając  Sprzedającemu podczas rejestracji lub przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego  w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 6. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 7. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Sprzedający umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Witryna stworzona na platformie